Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Nascut en el si d’una família de petits comerciants, queda orfe de pare als sis anys i, acabats els estudis secundaris, decideix fer Medicina a la Universitat de Barcelona on es llicencia el 1953. De ben jove, ja manifesta un gran interès per la Medicina del Treball i, amb només 26 anys, presenta una comunicació d’aquest tema a un Congrés de Salut Ocupacional que se celebra a Hèlsinki i una altra obté premi al Congrés Nacional de Medicina del Treball de 1957. El 1980, publica l’article Asbestosis in a Barcelona fibrocement factory a la revista americana Environmental Research, un treball que es converteix en referència ineludible per als estudiosos d’aquesta malaltia.

L’activitat professional de Manuel Baselga Monte és intensa i la seva capacitat de treball extraordinària, associada a un caràcter extravertit i dinàmic que l’empeny a participar i intervenir en totes les qüestions relacionades amb la salut laboral, especialment en la implantació de mesures per prevenir exposicions en el maneig d’elements industrials perillosos. Com a especialista en Medicina Legal, té una notable activitat com a metge forense, especialment a Terrassa. És metge inspector de l’Organització dels Serveis Mèdics d’Empresa de l’Institut Nacional de Previsió, director adjunt de l’Institut Territorial de Barcelona del Servei Social d’Higiene i Seguretat en el Treball i, també, director de Medicina Preventiva i Malalties Professionals de la mútua Asepeyo.

Amb les seves publicacions i els cursos que –des de principis dels anys 1970 fins a la seva mort- organitza per a metges i infermeres d’empresa, Baselga forma generacions d’especialistes en Medicina del Treball, Toxicologia i Higiene Industrial. Aquets cursos, els darrers deu anys, els imparteix amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra.

Al principi de la seva vida professional, les principals àrees d’interès de Baselga es centren en la silicosi i l’asbestosi. Anys després, en una patologia més actual com són la síndrome de la fatiga crònica i o el de la hipersensibilitat química múltiple.

Durant els períodes de 1978 a 1980 i de 1986 al 1990, Manuel Baselga Montes presideix la Societat Catalana de Medicina i Seguretat en el Treball i va rebre la Medalla al Treball President Macià.

Dos fills del doctor Manuel Baselga Monte han continuat la carrera mèdica del pare.

MBC